Keystone logo
© Prague Film School / Ali Shreim
Charles University Third Faculty of Medicine

Charles University Third Faculty of Medicine

Charles University Third Faculty of Medicine

Wstęp

Kampus opieki zdrowotnej Vinohrady rozpoczął swój rozwój na początku XX wieku, już wtedy na peryferiach miasta. W 1902 roku cesarz Franciszek Józef I zainaugurował Vinohrady Hospital jako szpital podstawowy dla mieszkańców powiatu Královské Vinohrady i Žižkov. W 1925 r. w jego sąsiedztwie otwarto Państwowy Instytut Zdrowia. Obie instytucje wkrótce zaczęły odgrywać kluczową rolę w rozwoju opieki zdrowotnej w Pradze, Czechach i Czechosłowacji. Przed podziałem Wydziału Lekarskiego w 1953 r. obie instytucje służyły kształceniu studentów medycyny, w oparciu o systematyczną aktywność ich godnej uwagi kadry.

Ze Szpitala Vinohrady byli m.in. prof. okulistyki Josef Janků, odkrywca toksoplazmozy ocznej (M. Jankumi); prof. chirurgii płuc i jamy brzusznej Emerich Polák; założyciel czeskiej chirurgii plastycznej prof. František Burian. Po II wojnie światowej: założyciel czechosłowackiej diabetologii prof. Jiří Syllaba, słynny kardiolog prof. Vratislav Jonáš, założyciel czeskiej hematologii dziecięcej dr Jiří Janele, prof. neurologii J. Šebek, prof. medycyny sądowej E. Knobloch czy Kierownik Instytutu Psychiatrycznego doc. V. Petráň.

Z pracowników Państwowego Instytutu Zdrowia a mianowicie: prof. Ivana Honla, który założył pierwszy terapeutyczny Instytut Pasteura na terenie naszego państwa. Pracownicy tego Instytutu uczestniczyli po II wojnie światowej w licznych programach Światowej Organizacji Zdrowia, m.in. w światowym zwalczaniu ospy (prof. Karel Raška). W oparciu o tak bogatą tradycję możliwe było utworzenie nowego wydziału medycznego na terenie kampusu służby zdrowia Vinohrady.

Nasz Wydział nawiązuje do tradycji studiów medycznych na Uniwersytecie Karola, gdyż od momentu powstania w 1348 roku stanowił jeden z czterech podstawowych przedmiotów. Od roku akademickiego 1882/83 Wydział Lekarski, podobnie jak reszta Uniwersytetu, został podzielony na dwie części – niemiecką i czeską. 17 listopada 1939 r. wraz ze wszystkimi innymi czeskimi szkołami zamknięto czeską część Uniwersytetu. To tymczasowe zatrzymanie czeskiej edukacji trwało do 1945 roku. Wtedy to, wraz z całym niemieckim uniwersytetem, zlikwidowano niemiecki wydział lekarski. Jej majątek został przekazany Czeskiemu Wydziałowi Lekarskiemu. W 1953 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego podzieliło Wydział Lekarski w Pradze na trzy odrębne wydziały: Wydział Lekarski (w tym stomatologiczny), Wydział Pediatrii i Wydział Higieny. Ten ostatni został przekształcony w obecny III Wydział Lekarski w 1990 roku. Fakt, że nowy niezależny Wydział Higieny został utworzony w 1953 roku, przyniósł pewne fundamentalne zmiany: ten Wydział zachował podstawowe ukierunkowanie medyczne, chociaż specjalizował się w dziedzinach higieny i zapobieganie. Specjalizacja ta z jednej strony umożliwiła rozwinięcie wszystkich dziedzin higieny w naszej powojennej medycynie, z drugiej jednak ograniczyła i zawęziła zakres realizacji studentów w praktyce klinicznej.

Nauczanie lekarskie w czasach komunizmu było napiętnowane raczej formalistycznym i kadrowym podejściem. Od listopada 1989 roku udało nam się przeprowadzić wszystkie istotne zmiany w organizacji Wydziału niezbędne do realizacji nowego programu nauczania i reformy studiów. Zmieniono nazwę Wydziału na III Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola, co podkreśliło jego główny ogólny kierunek. dr hab. Prof. dr hab. Cyril Höschl był pierwszym dziekanem wydziału wybranym w wolnych wyborach po rewolucji 1989 roku. Powstał wtedy Senat Akademicki wraz z Radą Naukową, która obecnie skupia wielu wybitnych członków z zagranicy. Odbyły się konkursy na wszystkie czołowe stanowiska w poszczególnych instytutach, klinikach, a także na inne stanowiska uniwersyteckie. Program studiów został zrestrukturyzowany tak, aby plan studiów odzwierciedlał ogólną orientację Wydziału integrując rozwinięty obszar przedmiotów profilaktycznych. Wielu pracowników z różnych sekcji Ministerstwa Zdrowia i Akademii Nauk Republiki Czeskiej jest bezpośrednio zaangażowanych w działalność pedagogiczną i badawczą Wydziału.

We wrześniu 1992 roku otwarto nowy budynek Wydziału przy ulicy Ruskiej. Mieści się w nim Dziekanat, różne wydziały teoretyczne, wydziały higieny i przedmiotów profilaktycznych, a także nowopowstałe w 1992 r. Centrum Informacji Naukowej. W maju 1991 r. pani Margaret M. Bertrand, kanadyjska profesor anglistyki języka, ufundowała nagrodę dla najlepszego studenta Wydziału, przyznawaną corocznie na uroczystości wręczenia dyplomów. Warunki do prowadzenia studiów i pracy naukowej poprawiły się wraz z otwarciem w maju 2000 r. nowo wybudowanego VI piętra głównego gmachu wydziału, mieszczącego m.in. Zakład Żywienia oraz laboratoria chemii i biologii molekularnej. Dalsza poprawa nastąpiła w maju 2006 r. wraz z przebudową części Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa przy ulicy Ruská 91, gdzie obecnie mieści się Wydział Etyki Lekarskiej, Pielęgniarstwa i Języków Obcych. Wyjazdy studentów za granicę stają się nieodłączną częścią nauczania na Wydziale. Uczestnictwo w międzynarodowych programach naukowo-badawczych i wykładach zagranicznych specjalistów umożliwia rozwinięcie skrzydeł Wydziału i tworzenie nowych, wzajemnie korzystnych stypendiów naukowych. Sprzyja to poprawie jakości materiałów dydaktycznych, studiowaniu nowych metod, procedur i podejść, tworząc w ten sposób warunki techniczne niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu kształcenia.

III Wydział Lekarski w ciągu ostatnich trzech lat nadał stopnie pedagogiczne wielu wybitnym osobistościom, wśród których najbardziej znani byli: prof. Zdeněk Neubauer z biologii, doc. Ivan M. Havel w sztucznej inteligencji i prof. Luboslav Stárka w endokrynologii. W tym samym czasie na terenie Wydziału odbyło się kilkadziesiąt wykładów znanych zagranicznych specjalistów. Wspomnijmy chociażby laureata Nagrody Nobla w dziedzinie neurofizjologii prof. J. Ecclesa, słynnego specjalistę psychiatrii prof. P. Grofa i analizującego dazeiny prof. Condraua. Zgodnie z propozycją Rady Naukowej Wydziału, Sir Karl Raimund Popper (1902-1996), epistemolog, zwolennik społeczeństwa otwartego, jeden z największych filozofów XX wieku, otrzymał 25 maja 1994 roku stopień doktora honoris causa w dziedzinie medycyny. III Wydział Lekarski był stroną w przyznaniu tytułu doktora honoris causa jednemu z odkrywców DNA, laureatowi Nagrody Nobla, prof. Jamesowi Watsonowi. Podobnie, z okazji 650-lecia fundacji Uniwersytetu Karola, zaproponowaliśmy, aby kolejny laureat Nagrody Nobla, światowej sławy neurofizjolog, profesor Huxley z Wielkiej Brytanii, również otrzymał w 1998 roku doktorat honoris causa.

MUDr. P. Čech z naszego Wydziału zainicjował umieszczenie w ich domach rodzinnych przy ulicach Salmovskiej i Petrskiej w Pradze honorowych tablic poświęconych noblistom w dziedzinie medycyny w ramach projektu Praga – Europejskie Miasto Kultury 2000. zacieśnia się współpraca pomiędzy poszczególnymi Wydziałami Uczelni, w szczególności Wydziałami Lekarskimi. Uczelnia wspiera zdrową rywalizację w zajęciach sportowych między wydziałami, a studenci biorą również udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wydział wydaje czasopismo VITA NOSTRA, odzwierciedlające życie akademickie społeczności i reprezentujące różne strony Wydziału w dwóch funkcjonalnie odrębnych numerach: VITA NOSTRA REVUE, kwartalny zbiór artykułów, komentarzy i refleksji oraz VITA NOSTRA SERVIS, biuletyn informacyjny który wychodzi co tydzień. W roku akademickim 1991/92 Wydział przyjął studentów zagranicznych na kierunku Medycyna Ogólna ze specjalizacją Profilaktyka. Językiem wykładowym jest język angielski. Prawa i obowiązki studentów zagranicznych określają umowy zawierane między studentem a Dziekanem Wydziału.

Nowe wymagania współczesnej medycyny wobec lekarzy znajdują odzwierciedlenie w nowym programie studiów lekarskich, który Wydział realizuje od roku akademickiego 1996/97.

Podstawa dydaktyczna 3. LF obejmuje Szpital Wydziałowy Královské Vinohrady, Centrum Psychiatryczne Praha, Szpital Na Bulovce, Szpital Thomayer, Instytut Opieki nad Matką i Dzieckiem, Szpital Na Homolce, Centralny Szpital Wojskowy i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W nauczaniu uczestniczą także wybitni eksperci Czeskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej.

Lokalizacje

  • Prague

    Third Faculty of Medicine Charles University in Prague Ruská 87, 100 00 Prague 10 Czech Republic, , Prague

pytania