Licencjat z pielęgniarstwa, Lappeenranta

Informacje ogólne

Opis programu

LAB University of Applied Sciences ksztaÅci profesjonalne pielÄgniarki, które sÄ w stanie planowaÄ, wdrażaÄ i rozwijaÄ praktyki pielÄgniarskie w wieloosobowym zespole opieki zdrowotnej. PielÄgniarki sÄ szkolone w zakresie promowania zdrowia i zapobiegania chorobom oraz zapewnienia opieki, wsparcia, poradnictwa i rehabilitacji.

Celem programu studiów jest ksztaÅcenie studentów, aby zostali zarejestrowanymi pielÄgniarkami (RN) w dziedzinie opieki zdrowotnej. Absolwenci programu mogÄ elastycznie dziaÅaÄ w Årodowisku wielozawodowym i wielokulturowym, jednoczeÅnie promujÄc zdrowie i zapewniajÄc opiekÄ hospicyjnÄ osobom, rodzinom i spoÅecznoÅciom. Praktyczna czÄÅÄ edukacji odbywa siÄ w różnych i wielodyscyplinarnych obszarach opieki zdrowotnej.

Studia pielÄgniarskie oparte sÄ na indywidualnym planie studiów, który pozwala studentom budowaÄ wÅasne Åcieżki kariery. Nasze nowoczesne laboratoria opieki zdrowotnej i Årodowisko symulacyjne umożliwiajÄ rozwijanie umiejÄtnoÅci, wiedzy i zdolnoÅci decyzyjnych wraz z wykÅadowcami, ekspertami i innymi studentami z różnych kultur. Wykorzystywane sÄ również elastyczne możliwoÅci e-learningu.

Dobre kontakty z różnymi partnerami zarówno na uniwersytecie, jak i poza nim sÄ integralnÄ czÄÅciÄ naszego programu. Program pielÄgniarski oferuje możliwoÅÄ poznania ludzi z caÅego Åwiata, poznania różnych kultur i nauki, aby zostaÄ kompetentnÄ pielÄgniarkÄ. Wszystkich studentów zachÄca siÄ do udziaÅu w programach wymiany w celu pogÅÄbienia swoich kompetencji miÄdzykulturowych.

Jako pielÄgniarka zarejestrowana (RN) bÄdziesz wspóÅpracowaÄ z innymi ekspertami zaangażowanymi w opiekÄ nad pacjentem i uczestniczyÄ w interdyscyplinarnych zespoÅach jako ekspert w swojej dziedzinie. Możesz pracowaÄ w usÅugach spoÅecznych i opiece zdrowotnej w sektorze publicznym, prywatnym lub trzecim, w zakÅadach opieki zdrowotnej, szpitalach, w różnych domach opieki, stowarzyszeniach, organizacjach i fundacjach dla osób niepeÅnosprawnych oraz jako przedsiÄbiorca na wÅasny rachunek. Różne krajowe i miÄdzynarodowe role ekspertów sÄ również dostÄpne w różnych projektach rozwojowych.

Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

LAB University of Applied Sciences operetas in Finland in the cities of Lahti and Lappeenranta. The new institution will start its operation on 1 January 2020.

LAB University of Applied Sciences operetas in Finland in the cities of Lahti and Lappeenranta. The new institution will start its operation on 1 January 2020. Pokaż mniej
Lappeenranta , Lahti , Lahti + 2 Więcej Mniej