Doktorat z metod bioanalitycznych

Informacje ogólne

Opis programu

Absolwent studiów doktoranckich Bioanalytical Methods jest wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia, specjalizującym się w laboratoriach klinicznych, laboratoriach usług higienicznych, laboratoriach biochemicznych, toksykologicznych i hematologicznych. Zdobywa zaawansowane teoretyczne i praktyczne doświadczenie w instrumentalnych metodach analizy, walidacji metod i akredytacji laboratoriów bioanalitycznych. Absolwent kontroluje metody przygotowania próbki materiału biologicznego i analizy oraz odpowiednie oprzyrządowanie. Absolwent potrafi ocenić znaczenie kliniczne badań laboratoryjnych i możliwą interpretację ich wyników w takim stopniu i stopniu, że może być konsultantem w wyborze i stosowaniu metod laboratoryjnych w ich działaniach diagnostycznych, monitorujących, terapeutycznych i profilaktycznych.


Bez specjalizacji.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Treść egzaminu wstępnego

  • Egzamin ustny z bieżących metod instrumentalnych stosowanych w analizie jakościowej i ilościowej, metodach separacji, przetwarzaniu materiału biologicznego.
  • Egzamin z języka angielskiego do oceny znajomości języka angielskiego (przynajmniej C1).


Dodatkowe warunki dotyczące premii (praktyka)

  • Pomyślnie ukończono (stopień) studia uniwersyteckie w zakresie bioanalityki zdrowotnej, farmacji lub pokrewnej dziedzinie (2 punkty).
  • Wysoka jakość pracy dyplomowej z co najmniej częściowym skupieniem analitycznym (ocena 3 punktów).
  • Wskazanie domniemanego ośrodka szkoleniowego i zatwierdzenie konkretnego przełożonego z kierownictwem planowanego doktoratu (maksymalnie 5 punktów).


Kryteria oceny

  1. Profesjonalny poziom wiedzy - przejrzano odpowiedzi na pytania zawarte w Ogólnej treści egzaminu wstępnego (maks. Do 10 punktów).
  2. Przedłożony projekt doktorancki - ocena złożoności projektu, nowoczesne metodologiczne podejście do rozwiązania oraz ciągłość projektu na tematy już omówione przez Zarząd Obszaru Tematycznego (maksymalnie do 10 punktów).

Minimalny limit wstępu wynosi 20 punktów.

Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu wnioskodawcy (kandydatów), którzy spełnili warunki procedury rekrutacyjnej i, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów, uszeregowano w kolejności odpowiadającej ustalonej liczbie zaakceptowanych kandydatów na dany program.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348.

Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348. Pokaż mniej