Bachelor in Biomedical Engineering

Informacje ogólne

Opis programu

Inżynieria biomedyczna

Inżynierowie znajdujÄ rozwiÄzanie konkretnego problemu lub speÅniajÄ wymóg konkretnego produktu (maszyny, urzÄdzenia, system lub proces). Inżynier projektuje, buduje, eksploatuje, bada produkt i zachowanie w różnych warunkach pracy, aby go ulepszyÄ i rozwinÄÄ. Problemy, które wymagajÄ rozwiÄzaÅ i innych komplikacji, umożliwiajÄ inżynierom rozszerzanie i pogÅÄbianie wiedzy w terenie. W tym procesie wystÄpujÄ nowe dyscypliny inżynierskie. Inżynieria biomedyczna jest jednÄ z tych rozwijajÄcych siÄ i rozwijajÄcych siÄ w ciÄgu ostatnich piÄÄdziesiÄciu lat.

Inżynieria biomedyczna czÄsto zajmuje siÄ systemami biologicznymi, w szczególnoÅci zorganizowanym wysokim poziomem w zÅożonym systemie, skÅadnikami struktury ludzkiego ciaÅa, rozumie interakcje i upoÅledzenie funkcjonalne, aby zidentyfikowaÄ i rozwiÄzaÄ potrzebne narzÄdzia, sprzÄt i rozwój systemu.

PrzykÅady zagadnieÅ zwiÄzanych z inżynieriÄ biomedycznÄ:

 • UrzÄdzenia elektroniczne, takie jak EKG i MRI, sÄ używane do celów diagnostycznych, projektowanie i produkcja nastÄpujÄcych urzÄdzeÅ, takich jak narzÄdzia do kauteryzacji i cewników, sÄ używane do celów terapeutycznych, urzÄdzeÅ do dializy, chirurgicznych systemów robotycznych, przenoszenia różnych leków, w razie potrzeby emisja mikropomp, takich jak sztuczne materiaÅy, aparaty sÅuchowe, instrumenty zwiÄkszajÄce dokÅadnoÅÄ i czuÅoÅÄ funkcji koÅczyn i narzÄdów, protezy koÅci i naczyÅ oraz zastawki serca.
 • Interfejsy sÄ projektowane, produkowane i przygotowywane do użytku poprzez przechodzenie przez sprzÄt do testowania wydajnoÅci, systemy i procesy w obszarach wykorzystania wysokiej wydajnoÅci, niezbÄdnych do obsÅugi rozwoju komputera-czÅowieka;
 • W celu podniesienia jakoÅci i efektywnoÅci usÅug zdrowotnych ustanowiono różne procesy, zarzÄdzanie i rozwój modeli organizacyjnych;

UrzÄdzenia biomedyczne i testy wydajnoÅci systemu sÄ przeprowadzane w celu tworzenia różnych wirtualnych platform, modeli mechanicznych i biologicznych, projektowania, produkcji i testowania.

Bahcesehir University Inżynierii Biomedycznej Bahcesehir University aby szkoliÄ inżynierów i ksztaÅciÄ ich w zakresie produkcji i wykorzystania umiejÄtnoÅci teoretycznych i praktycznych jako naukowców i specjalistów z poczuciem odpowiedzialnoÅci. WydziaÅ zajmuje siÄ naukÄ, anatomiÄ i fizjologiÄ czÅowieka, matematykÄ podstawowÄ i stosowanÄ, metodami i metodami analizy systemów, materiaÅami, elektronikÄ, zagadnieniami zwiÄzanymi z kontrolÄ i komputerem, podstawowÄ znajomoÅciÄ produktów medycznych i projektowania urzÄdzeÅ.

Oprócz innych wydziaÅów inżynierskich WydziaÅ Genetyki i Bioinformatyki oraz WydziaÅ Lekarski majÄ programy zgodne z programem szkoleniowym. Program koncentruje siÄ na zainteresowaniach i umiejÄtnoÅciach studentów, ich okresie studiów, wiedzy i elastycznoÅci w zakresie podyplomowego Årodowiska pracy, które studenci sÄ w stanie samodzielnie okreÅliÄ. Uczniowie, którzy pomyÅlnie ukoÅczyli program, sÄ bezpoÅrednio narażeni na życie zawodowe.

Szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej:

 • Na uniwersytetach
 • Centra badaÅ medycznych
 • UrzÄdzenia i sprzÄt medyczny produkujÄce, sprzedajÄce i zapewniajÄce wsparcie posprzedażne dla organizacji
 • W branży farmaceutycznej
 • Opieka zdrowotna w jednostce przetwarzania informacji

Studenci mogÄ również pracowaÄ tak, jak chcÄ w biomedycynie, biomateriaÅach, biomechanice, bioinformatyce, fizyce medycznej i inżynierii genetycznej. Studenci bÄdÄ mogli nadal zdobywaÄ dyplom ukoÅczenia studiów w pokrewnych dziedzinach, takich jak inżynieria tkankowa. Studenci bÄdÄ również mieli możliwoÅÄ uczÄszczania na uniwersytety za granicÄ, które majÄ wspólny program z naszÄ uczelniÄ.

Schemat struktury kursu z kredyty

 • Kursy TR sÄ prowadzone w jÄzyku tureckim.
 • Kursy oznaczone EN sÄ prowadzone w jÄzyku angielskim.
 • Tam TR-EN oznaczono sekcjÄ kursów w jÄzyku angielskim i tureckim.

Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

The slogan “At the heart of Istanbul” is suitable for a university like Bahcesehir University (BAU). With its main campus on the edge of the Bosphorus in Besiktas each day begins early with rapid mobi ... Czytaj więcej

The slogan “At the heart of Istanbul” is suitable for a university like Bahcesehir University (BAU). With its main campus on the edge of the Bosphorus in Besiktas each day begins early with rapid mobility and continues throughout the day. Moreover, it is possible to encounter an event at almost every part of the university. Pokaż mniej
Stambuł , Turkey Online + 1 Więcej Mniej